Der findes et utal af webshops på nettet, og det kan være uoverskueligt at finde rundt i hvem tilbyder hvad, og hvad de hver især står for. Men, her hos Filur.dk ønsker vi ikke kun at være en ud af mange.

Vi ønsker at I vil kunne bruge vores online univers til at søge rådgivning om alt fra køb til almindelige hverdagsproblematikker :-) Vi bestræber os på, ikke kun at tilbyde et hav af produkter, også på at give jer det ekstra, som gør det nemmere for Jer i hverdagens travlhed. Det kan være spørgsmål, som vi altid står klar til at besvare- enten på mail eller telefon, eller det kan være gode råd til livet med børn. Uanset hvad, så prøver vi at være lidt mere end det normale :-) 

Udover Filur.dk bestyrer vi nemlig også en af Danmarks største fysiske butikker, som ligger i midten af Horsens, og vi har derfor stor erfaring inden for salg og rådgivning – faktisk over 25 års erfaring, og det siger ikke så lidt. Vi brænder virkelig for det og vores passion udvikler sig konstant.

Vi ønsker derfor nu at give jer et indblik i hvad der ligger bag Filur.dk. Se med her.

God fornøjelse!